Home > Nieuws > Nieuws

Nieuws

KUlogo

Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht 2018-2019

In de 4de en tevens laatste Nieuwsbrief van het academiejaar 2018-2019 bespreekt de Ombudsman de problematiek van het ambtshalve onderzoek van het rustpensioen werknemer voor persoenen die in het genot zijn van invaliditeitsuitkeringen.

De toelichting bij deze bemiddeling kunnen deze vinden in de Nieuwsbrief 4 Jaargang 13 op pagina 16 van het juridisch tijdschrift  van de KU Leuven “Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht”.


Blader hier door het nieuwe Jaarverslag 2018


KUlogo

Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht 2018-2019

In de 3de Nieuwsbrief van het academiejaar 2018-2019 bespreekt de Ombudsman de problematiek van toekenning van de IGO aan een politiek vluchteling.

Zij die geïnteresseerd zijn in een juridische toelichting bij deze bemiddeling kunnen deze vinden in de Nieuwsbrief 3 Jaargang 13 op pagina 21 van het juridisch tijdschrift  van de KU Leuven “Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht”.


Werkloze grenswerknemer ouder dan 65 jaar Ė werkloosheidsuitkeringen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018

De ouder dan 65-jarige in BelgiŽ wonende grensarbeiders die in Nederland werkten maar daarna werkloos werden, krijgen geen sociale uitkeringen meer in BelgiŽ. Maar ze hebben nog geen recht op hun pensioen dat door Nederland wordt uitbetaald. De pensioenleeftijd is daar vastgelegd op 66 jaar in 2018, in 2019 66 jaar en 4 maanden en verhoogt zo tot 67 jaar in 2021. Nadien wordt de pensioenleeftijd in Nederland vastgesteld in functie van de levensverwachting. Deze grensarbeiders riskeren zo om gedurende een periode tot maximum ongeveer twee jaar in een juridisch vacuŁm terecht te komen, zonder pensioen of zonder werkloosheidsuitkering.

De Belgische federale Ombudsman, hierin gesteund door de Belgische Ombudsman Pensioenen en de Nederlandse Nationale Ombudsman, beval aan de continuÔteit van de sociale rechten te vrijwaren.

De Belgische wetgeving op de werkloosheid werd aangepast. Een in BelgiŽ wonende volledig werkloze die minstens 15 jaar grenswerknemer was en die geen aanspraak kan maken op een buitenlands pensioen kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 na de leeftijd van 65 jaar werkloosheidsuitkeringen krijgen.

Een aantal werklozen die werkloosheidsuitkeringen willen ontvangen na de leeftijd van 65 jaar voor een periode vanaf 1 januari 2018 hebben reeds een Belgisch pensioen of een Nederlands pensioen uit de tweede pijler ontvangen. Deze staan uitbetaling van de werkloosheidsuitkering in de weg.

Werklozen kunnen na de maand volgend op deze waarin ze 65 geworden zijn met terugwerkende kracht werkloosheidsuitkeringen ontvangen indien ze met een attest van de pensioendienst/pensioeninstelling het bewijs leveren dat zij voor de betrokkene periode het pensioen integraal hebben terugbetaald.

Voor het Belgisch werknemers, zelfstandigen en ambtenarenpensioen kan dit attest bekomen worden bij de Federale Pensioendienst (FPD). Indien er problemen zouden zijn met het verkrijgen van het pensioenattest dan kan de Ombudsman Pensioenen gecontacteerd worden.


KUlogo

Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht 2018-2019

In de 2de Nieuwsbrief van het academiejaar 2018-2019 bespreekt de Ombudsman de problematiek van de terugvorderingstermijn van een onrechtmatig ontvangen inkomensgarantie voor ouderen.

Wie een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) geniet is verplicht aangifte doen van een verhoging van zijn bestaansmiddelen (zoals de verkoop of de schenking van een roerend of onroerend goed). Deze kunnen immers het bedrag van de IGO  beïnvloeden.  

Wanneer er geen aangifte van de verhoging van de bestaansmiddelen werd gedaan en de pensioendienst ontdekt dit, dan kunnen in principe de ten onrechte genoten IGO-bedragen van 3 jaar teruggevorderd worden.  

De Ombudsman Pensioenen ontving een klacht waarbij er uitzonderlijke omstandigheden waren (de beslissing waarbij de IGO werd toegekend en waarop de meldingsplicht vermeld stond was nooit verstuurd aan de IGO-genieter). Hierdoor wist de IGO-genieter niet, maar kon hij ook niet verweten worden te moeten weten dat hij de verhoging van zijn bestaansmiddelen moest aangeven. Hierdoor bekwam de Ombudsman in zijn bemiddeling dat de terugvordering van de ten onrechte genoten IGO-bedragen van 3 jaar herleid werd naar 6 maanden.

De Ombudsman Pensioenen wijst wel op het uitzonderlijk karakter van de klacht en roept iedereen die een IGO ontvangt op zich strikt aan zijn aangifteplicht te houden.

Zij die geïnteresseerd zijn in een juridische toelichting bij deze bemiddeling kunnen deze vinden in de Nieuwsbrief 2 Jaargang 13 op pagina 22 van het juridisch tijdschrift  van de KU Leuven “Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht”.

 


KUlogo

Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht 2018-2019

Bespreking door de Ombudsman Pensioenen in de 1ste Nieuwsbrief :
De Federale Pensioendienst doet een rechtzetting van een pensioenbeslissing met terugwerkende kracht ten gevolge van een eerdere fout die te wijten is aan een andere instelling van Sociale Zekerheid.

De volledige bespreking is te vinden op pagina 23 van het juridisch tijdschrift van de KU Leuven: "Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht".


Blader hier door het nieuwe Jaarverslag 2017


Voorstelling van het Jaarverslag 2017 op 7 mei 2018

2016front

De 1765-lijn bellen vanuit het buitenland: wees voorzichtig, het kan u duur komen te staan!?

Pensioenraming: nu of nooit?

Over-zeese pensioenen, berekeningen en betalingen over-tijd?

IGO: Attesten voor sociale tarieven en andere kortingen: automatiseren vanaf de ingangsdatum!!

Het nieuwe jaarverslag 2017
Lees de persmap

Belgische en Nederlandse ombudsmannen vragen samen snelle oplossing voor pensioen van grensarbeiders

benel2017

Heel wat grensarbeiders riskeren een aantal jaren zonder pensioen of uitkering omdat de Belgische en Nederlandse regering niet voldoende voorzienig waren. Daarop wezen zowel de Belgische Ombudsman Pensioenen, de Belgische federale Ombudsman als de Nationale Ombudsman uit Nederland. Ze vragen nu snel actie.

Deze vrijdag 29 september om 10u30 trokken de Belgische Ombudsman Pensioenen, de Belgische federale Ombudsman evenals de Nederlandse Nationale Ombudsman in de commissie Sociale Zaken van het Beneluxparlement samen aan de alarmbel van de respectievelijke parlementen en regeringen.

Juridisch vacuŁm

65-jarige Belgische grensarbeiders die in Nederland werkten maar daarna werkloos werden, krijgen geen sociale uitkeringen meer in BelgiŽ. Maar ze hebben nog geen recht op hun pensioen, dat door Nederland wordt uitbetaald. De pensioenleeftijd is daar vastgelegd op 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2022. Deze grensarbeiders riskeren zo om gedurende ongeveer twee jaar in een juridisch vacuŁm terecht te komen, zonder pensioen of sociale uitkering.

Voorzorgsprincipe niet gerespecteerd

Volgens de Belgische en de Nederlandse ombudsmannen hebben de twee lidstaten het voorzorgsprincipe niet gerespecteerd, terwijl ze zich wťl bewust waren van het probleem. ďNoch BelgiŽ, noch Nederland neemt maatregelen. De betrokken grensarbeiders weten dat ze in de problemen komen, maar kunnen niet reageren zolang ze geen beslissing krijgen. En dan is het te laat. Ze bevinden zich dus in een impasse."

Belemmering voor vrije verkeer van personen

Grensarbeiders werden indertijd nochtans door hun regering en door Europese programmaís aangemoedigd. Dit vacuŁm vormt nu een belangrijk obstakel voor het vrije verkeer van personen.

Mogelijke oplossingen

BelgiŽ en Nederland moeten overleg plegen om snel tot een oplossing te komen.

In BelgiŽ zouden er uitkeringen kunnen komen voor grensarbeiders tot ze de wettelijke pensioenleeftijd uit het buitenland bereiken. In juli werd er een wetsvoorstel in die zin ingediend in het parlement. In Nederland zou er bijvoorbeeld een overbruggingsuitkering mogelijk zijn.

Op termijn moeten de Europese regels op elkaar afgestemd worden zodat de grensarbeiders hun sociale rechten kunnen behouden.

Meer info:
86.781 Belgen werken over de grens (bron RIZIV, 2016):
- 32.260 in Nederland
- 7.551 in Frankrijk
- 40.859 in Luxemburg
- 6.111 in Duitsland

Voorstelling van het jaarverslag 2016 door de Ombudsman Pensioenen aan de Commissie voor Sociale Zaken

comsoc

De Ombudsmannen hebben op dinsdag 13 juni 2017 het Jaarverslag werkingsjaar 2016 voorgesteld aan de Commissie voor Sociale Zaken.

De integrale tekst kunt u hier lezen.


De voorstelling van het jaarverslag 2016 door de Ombudsman Pensioenen aan de Pers en de overhandiging ervan aan de Minister voor Pensioenen


Blader hier door het nieuwe Jaarverslag 2016


Voorstelling van het Jaarverslag 2016 op 7 april 2017

2016front

Sommige gepensioneerden kunnen nog pensioenrechten opbouwen na de ingangsdatum van hun eerste pensioen terwijl anderen deze mogelijkheid niet hebben. De Ombudsman Pensioenen beveelt aan om elke discriminatie met betrekking tot de opbouw van pensioenrechten weg te werken.

In betaling geven van pensioen na vrijlating uit de gevangenis

Berekening solidariteitsbijdrage

Wat deed de Ombudsman Pensioenen in 2016 ?

20 jaar oprichtingsbesluit

Lees de persmap
Het nieuwe jaarverslag 2016

Bepaalde overgangsmaatregelen om het vervroegd ambtenarenpensioen te kunnen bekomen zijn nu ook van toepassing op ex-ambtenaren

De Regering Michel verstrengde de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan (waar je onder de Regering Di Rupo in 2016 nog met pensioen kon op de leeftijd van 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar, mag je volgens de maatregelen van de Regering Michel in 2019 maar op de leeftijd van 63 jaar met pensioen indien je een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebt). De Regering voorzag echter wel in overgangsmaatregelen voor personen die de pensioenleeftijd naderen. Zo mag de vroegst mogelijke ingangsdatum voor ambtenaren, die in 2016 55 jaar of ouder zijn maximaal met 3, 2 of 1 jaar later liggen dan de vroegst mogelijke pensioendatum vastgesteld op basis van de regels uitgevaardigd door de Regering Di Rupo.

De persoon die een loopbaan heeft als werknemer/zelfstandige en ambtenaar (een zogenaamde gemengde loopbaan) krijgt twee pensioenen. Dit betekent dat de overgangsmaatregelen uit het werknemersstelsel (stelsel der zelfstandigen) worden toegepast op het pensioen als werknemer (zelfstandige) en de overgangsmaatregelen uit de openbare sector op het pensioen als ambtenaar.

De Ombudsman Pensioenen stelde vast dat de FPD de hogervermelde overgangsmaatregelen voor ambtenaren enkel toepaste wanneer de persoon nog werkzaam was als ambtenaar op het moment van zijn pensionering. Voor een persoon die eerder ambtenaar was en op het moment van zijn pensionering werkt als werknemer of zelfstandige paste de FPD de overgangsmaatregelen niet toe.

Dit had uiteraard een invloed op de datum waarop die persoon ten vroegste met pensioen kon gaan.

De Ombudsman Pensioenen meende dat deze werkwijze niet in overeenstemming was met de wil van de wetgever en vroeg aan de FPD om de overgangsmaatregelen voor het ambtenarenpensioen toe te passen op alle personen die nog aan de slag zijn, ongeacht of ze hun loopbaan eindigen als ambtenaar of niet.

De FPD stemt met deze visie in en past de overgangsmaatregelen nu ook toe op al deze ambtenaren.


Verhoging voor de gepensioneerden met een minimumpensioenen voor een volledige loopbaan. In december als eenmalige premie uitbetaald, vanaf januari 2017 opgenomen in het maandbedrag.

De Ombudsman Pensioenen ontvangt verschillende klachten van gepensioneerden die een minimumpensioen voor een volledige loopbaan (= 45 jaren) ontvangen. Zij denken dat hun minimumpensioen verminderd is vanaf januari 2017.
De Ombudsman Pensioenen kan hen gerust stellen. Hun pensioenbedrag is niet verminderd doch in tegendeel net vermeerderd.
De Pensioenminister besliste immers om vanaf 2016 voor gepensioneerden die een minimumpensioen ontvangen voor een volledige loopbaan (45 jaren) hun pensioen te verhogen met 0,7%. In december 2016 ontvingen zij de uitbetaling van deze 0,7% verhoging in de vorm van een eenmalige premie die betrekking heeft op het ganse jaar 2016. Vanaf januari 2017 wordt deze verhoging van 0,7 % per maand uitbetaald en dus in het maandelijks pensioenbedrag opgenomen.
De communicatie van de Federale Pensioendienst (het betalingsbericht verstuurd in januari 2017) is volledig correct doch blijkbaar niet echt duidelijk voor verschillende gepensioneerden.
Men moet immers om een correcte vergelijking te maken tussen het pensioenbedrag van januari 2017 en dit van december 2026 voor december 2016 rekening houden met het pensioenbedrag zonder de eenmalige premie die zij in december 2016 ontvingen.
Tevens werden in januari 2017 de bedrijfsvoorheffingsschalen aangepast. Hierdoor moet er vanaf januari 2017 op de pensioenen minder bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Ook dit heeft voor sommigen van deze gepensioneerden een verhoging van het netto maandbedrag tot gevolg.


!!! Vereenvoudiging levensbewijzen!!!

Gepensioneerde ambtenaren die in het buitenland wonen en van wie het pensioen op een buitenlandse rekening gestort wordt moeten ELKE MAAND een levensbewijs overmaken om hun pensioen te kunnen ontvangen.

De Ombudsman Pensioenen krijgt regelmatig klachten over deze zware verplichting. Hij heeft dit in zijn Jaarverslag 2015 uitvoerig besproken.

Het leven van deze gepensioneerden zal echter veranderen!

Ter gelegenheid van de fusie van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) met de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) tot de Federale Pensioendienst (FPD) zal aan verschillende commentaren van de Ombudsman Pensioenen tegemoet gekomen worden: een harmonisatie van deze betalingsvoorwaarde zal (eindelijk) realiteit worden.

Deze gepensioneerden zullen binnenkort een brief ontvangen waarin zal vermeld worden dat ze niet langer maandelijks maar slechts JAARLIJKS aan deze verplichting moeten voldoen, net als de gepensioneerde werknemers en zelfstandigen die ook in het buitenland wonen en van wie het pensioen eveneens op een buitenlandse rekening wordt gestort!

Een gedetailleerde analyse van deze problematiek kan u lezen in het Jaarverslag 2015 van de Ombudsdienst Pensioenen op pagina 62- 68.

(26 april 2016)

De voorstelling van het jaarverslag 2015 door de Ombudsman Pensioenen aan de Pers en de overhandiging ervan aan de Minister voor Pensioenen


Lezen in het jaarverslag 2015:

Voorstelling van het Jaarverslag 2015 op 19 april 2016

Bijdrage aan de strijd tegen de armoede bij gepensioneerden: Onderzoek in zoveel mogelijk gevallen automatisch de pensioenrechten en de inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

Onderzoek de IGO op meerdere tijdstippen automatisch en organiseer een grootschalige mediacampagne zodat zoveel mogelijk 65-plussers weten dat ze niet in armoede moeten leven

Aanbeveling van de Ombudsman Pensioenen: onderzoek het pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot in zoveel mogelijk gevallen automatisch

Suggestie van de Ombudsman Pensioenen: hou rekening met gemengde loopbaan bij bepalen ingangsdatum overlevingspensioen

Gepensioneerde ambtenaren kunnen in de toekomst net zoals gepensioneerde werknemersen zelfstandigen een kwijtschelding van hun pensioenschuld aanvragen wanneer het financieel moeilijk wordt

Lees de persmap
Het nieuwe jaarverslag 2015

Pensioenprobleem? Ontmoet de Ombudsdienst Pensioenen in Antwerpen!

Zondag 17 april viert de Ombudsdienst Pensioenen mee met de Ombudsvrouw van Stad Antwerpen.

25


Tijdens het evenement ďDe Ombudsvrouw trakteertĒ, dat van 13 tot 16 uur op het De Coninckplein te Antwerpen doorgaat, kunt u kennis maken met de Ombudsdienst Pensioenen.

Heeft u een klacht over uw pensioen als werknemer, zelfstandige of ambtenaar, de inkomensgarantie voor ouderen of de werking van de pensioendiensten? En heeft u hiervoor al contact genomen met uw pensioendienst, maar zonder resultaat? Breng dan een bezoekje aan de Ombudsman Pensioenen. Hij helpt u graag verder.


Op 1 april 2016 fusioneerden de RVP en de PDOS om samen de Federale Pensioendienst (FPD) te vormen.

Lees meer over de fusie op de website van de federale pensioendienst.


KUlogo Leergang Pensioenrecht 2016

In de 3de Nieuwsbrief van het academiejaar 2015-2016 bespreekt de Ombudsman de problematiek van de pensioenopbouw voor het zelfstandige pensioen ingeval er vrijstelling van sociale bijdragen verleend werd.

Lees hier de derde nieuwsbrief.


21 januari 2016 - persvoorstelling van de pensioenmotor door de pensioendiensten

Tijdens de voorstelling van het jaarverslag 2013 van de Ombudsdienst Pensioenen op 25 maart 2014 waarschuwde de Ombudsman Pensioenen de toekomstig gepensioneerden met een gemengde loopbaan dat ze er rekening mee dienden te houden dat de vroegst mogelijke ingangsdatum van het pensioen in alle pensioenstelsels (werknemer, ambtenaar, zelfstandige) niet steeds dezelfde is.

Zie persmap van 25 maart 2014 pagina 3 en 4

De Ombudsdienst Pensioenen ontving dan ook een aantal klachten van mensen met een gemengde loopbaan die eerst ambtenaar waren en nadien werknemer. Nadat ze de pensioenbeslissing van PDOS (Pensioendienst voor de Overheidssector) hadden ontvangen waarin hen gemeld werd dat ze met vervroegd pensioen konden gaan, dienden zij hun ontslag bij hun werkgever in. Even later ontvingen deze mensen een beslissing van de Rijksdienst voor Pensioenen waarin hen meegedeeld werd dat ze pas ťťn of meerdere jaren later hun privť-pensioen vervroegd konden krijgen. Deze personen moesten dus een aantal jaren rondkomen met enkel hun ambtenarenpensioen. Zij waren niet op de hoogte dat de vroegst mogelijke ingangsdatum in verschillende pensioenstelsels (ambtenaar, werknemer, zelfstandige) niet steeds dezelfde is.

De pensioendiensten hebben gehoor voor dit probleem. Vandaag is de website Mypension.be aangevuld met de mogelijkheid de vroegste mogelijke pensioendatum per pensioenstelsel te raadplegen.

2016 motor

De Ombudsman Pensioenen is erg verheugd over deze aanvulling op de website Mypension.be: zo weten meer gepensioneerden dat de vroegste mogelijke ingangsdatum van hun pensioen per stelsel kan verschillen.


Alle nieuws
Top